Thời khóa biểu

Thời khóa biểu khối 5

Thời khóa biểu khối 5 ( Thực hiện từ  02/10/2017) Xem tại đậy  Thời khóa biểu.docx 123

Thời khóa biểu khối 2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/9/2015 ) NĂM HỌC: 2015 – 2016 THỨ TIẾT LỚP 2A LỚP 2B LỚP 2C LỚP 2D LỚP 2E SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO…

Thời khóa biểu khối 3

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/9/2015 ) NĂM HỌC: 2015 – 2016 TT TIÉT LỚP 3A LỚP 3B LỚP 3C LỚP 3D LỚP 3E SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 2 1 CHÀO…

Thời khóa biểu khối 4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/9/2015 ) NĂM HỌC: 2015 – 2016 TT TIE´T LỚP 4A LỚP 4B LỚP 4C LỚP 4D LỚP 4E SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 2 1 CHÀO CỞ CHÀO CỞ CHÀO CỞ CHÀO CỞ CHÀO CỞ 2 T. VIỆT T. VIỆT T….

Thời khóa biểu khối 1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/9/2015 ) NĂM HỌC: 2015 – 2016 THỨ TIẾT LỚP 1A LỚP 1B LỚP 1C LỚP 1D LỚP 1E SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 9/11/2015 ) NĂM HỌC: 2015 – 2016 TT TIE´T LỚP 5A LỚP 5B LỚP 5C LỚP 5D LỚP 5E SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 2 1 CHÀO CỞ T.ANH CHÀO CỞ L.T.VIỆT CHÀO CỞ L.T.VIỆT CHÀO…