Liên hệ

Trường tiểu học Thị trấn Cẩm Xuyen

Địa chỉ:  131 đường Nguyễn Đình Liễn – Thị trấn Cẩm Xuyên

Người phát ngôn: Bà  Đặng Thị Hoa Lý – Chức vụ: Hiệu Trưởng

 Email:trthttcx@gmail.com