08/03/18 85
LÝ – KẾ HOẠCH 17 – 18Xem tại đây
 09/03/17  Kế hoạch  64
Xem ở đây: Thời khóa biểu
 09/12/16  Kế hoạch  63
Xem tại đây ke-hoach-thang-12
 29/11/16  Kế hoạch  70
Tải tại đây : ke-hoach-kiem-dinh-nam-hoc-2016-2017
 29/11/16  Kế hoạch  80
Taỉ tại đây : ly-ke-hoach-16-17